การอ้างอิง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:%M น.

เอกสารอ้างอิง

          1.ให้ระบุเอกสารอ้างอิงตามที่ได้ค้นคว้าวิจัยในบทความเท่านั้น เพื่อนำมาตรวจสอบความถูกต้อง

          2.ต้องจัดเรียงลำดับตามตัวอักษรนำ ของแต่ละบทความนั้นๆ

          3.การอ้างอิงในเนื้อหาของบทความต้องอ้างอิงแบบนามปีเท่านั้น (ให้ระบุ ชื่อผู้แต่ง, ปี: หน้า) ยกเว้นคำอธิบายคำสามารถทำในรูปแบบของเชิงอรรถได้ และให้อ้างอิงตามรูปแบดังนี้

(1) หนังสือ

มัสลัน มาหะมะ. 2550. ลุกมานสอนลูก: บทเรียนและแนวปฏิบัติ. ยะลา. วิทยาลัยอิสลามยะลา

Best, John W. 1981. Research in Education. 3 rd ed. Englewood cliffs, New Jersey:  Prentice. Hall Inc. 

(2) บทความ

วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ. 2010. “กระบวนการดำรงอัตลักษณ์มุสลิม”, อัล-นูร. ฉบับที่ 9 (กรกฎาคม-ธันวาคม) หน้า 55-66

(3) สารอิเล็กทรอนิกส์

อัล บุนยาน. 2552. มุ่งมั่นสู่การปฏิรูปตนเองและเรียกร้องเชิญชวนผู้อื่นสู่การยอมจำนงต่ออัลลอฮฺ. จากอินเตอร์เน็ต.

          http://www.iqraforum.com/oldforum1/ www.iqraonline.org/ (ค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2552).