ประเภทของบทความ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:%M น.

ประเภทของบทความ

          1.บทความวิชาการ (Article)                      ประมาณ 8-10     หน้า ต่อบทความ

          2.บทความวิจัย (Research)                     ประมาณ   6-8     หน้า ต่อบทความ

          3.บทความปริทรรศน์ (Review Article)     ประมาณ   6-8     หน้า ต่อบทความ

          4.บทวิพาทย์หนังสือ (Book Review)        ประมาณ   3-4    หน้า ต่อบทความ

 

ชื่อเรื่อง

          ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในทุกๆ ภาษาที่เขียนบทความ

 

ชื่อผู้เขียน

1.ชื่อเต็ม-นามสกุลของผู้เขียนครบทุกคนตามภาษาที่เขียนบทความ และต้องมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษเสมอ

2.ผู้เขียนหลักต้องใส่ที่อยู่ให้ละเอียดตามแบบฟอร์มที่สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารจัดเตรียม

3.ให้ผู้เขียนทุกคนระบุวุฒิการศึกษาที่จบ ณ ปัจจุบัน (ถ้ามีตำแหน่งทางวิชาการให้ระบุด้านชำนาญการ) พร้อมตำแหน่งงานและสถานที่ทำงานปัจจุบัน สังกัด หน่วยงาน เป็นต้น

 

บทคัดย่อ

          จะปรากฏนำหน้าตัวเรื่อง ทุกๆ ภาษาที่เขียนบทความต้องมีบทคัดย่อภาษาที่เขียน และบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษเสมอ มีความยาระหว่าง 200 ถึง 250 คำ จะต้องพิมพ์แบบหน้าเดียว

 

คำสำคัญ

          ให้มีระบุคำสำคัญท้ายบทคัดย่อไม่เกิน 5 คำ ทั้งที่เป็นภาษาที่เขียนบทความ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 

รูปภาพ

          ให้จัดรูปภาพ ให้พอดีกับหน้ากระดาษ โดยจะต้องให้รูปภาพจัดอยู่ในหน้าเดียวของหน้ากระดาษ

 

ตาราง

          ให้จัดตาราง ให้พอดีกับหน้ากระดาษ โดยจะต้องให้ตารางจัดอยู่ในหน้าเดียวของหน้ากระดาษ และให้ระบุลำดับที่ของตาราง พร้อมรายละเอียดต่างๆ ของตาราง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๐๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔:%M น.