อารัมภบท PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:%M น.

อารัมภบท

วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ (Article) บทความวิจัย (Research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ในการเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาสหวิทยาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ การบริหารจัดการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านผลงานวิชาการและงานวิจัยสู่สังคม เพื่อเป็นสื่อกลางการนำเสนอสาระน่ารู้ด้านวิชาการต่างๆ แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป บทความที่ได้ปรากฏในวารสารฉบับนี้ทุกบทความได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา (Peer Review)

บทความที่ได้นำมาตีพิมพ์ลงในวารสารดังกล่าว ทางกองบรรณาธิการวารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ ได้รับบทความจากผู้ที่มีความประสงค์เพื่อลงตีพิมพ์ และส่วนหนึ่งได้คัดเลือกจากผลงานในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับชาติ ที่ทางมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาได้จัดขึ้นซึ่งมีแขนงวิชาด้านต่างๆ ได้แก่ อิสลามศึกษา สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง การประเมินผลทางการศึกษา มีเป้าหมายมุ่งพัฒนาเป็นวารสารที่มีมาตรฐานและคุณภาพการตีพิมพ์บทความ ตามเกณฑ์และข้อกำหนด

ในนามของกองบรรณาธิการวารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ให้ความสนใจลงตีพิมพ์ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความประจำฉบับที่ได้สละและให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการตลอดจนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ที่ให้การสนับสนุนการจัดทำวารสารฉบับนี้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้อ่านจะได้รับประโยชน์และข้อมูลทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำประการใดที่จะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงวารสารให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น กองบรรณาธิการวารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ยินดีรับคำแนะนำด้วยความขอบคุณยิ่ง และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนให้วารสารฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้   

       บรรณาธิการ

วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา