Newsfeeds
ที่ปรึกษาวารสาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:%M น.

 

 

 

 

นายกสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

คณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผู้อำนวยการสถาบันอัสสลาม

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

    ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา

ผู้อำนวยการสถาบันภาษานานาชาติ

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาทุนและพัฒนาบุคลากร   

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๐๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙:%M น.