เกี่ยวกับวารสารอัล-ฮิกมะฮฺ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:%M น.

เจ้าของ      มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

                   135/8 ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี 94160

                   โทร 0-7341-8611-4 โทรสาร 0-7341-8615-6

 

วัตถุประสงค์       

 

 

    1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

    2. เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์  

         มนุษยศาสตร์ครุศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และอื่นๆ

    3. เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านผลงานวิชาการ

        และงานวิจัยสู่สังคม

 

ขอบเขตงาน     

   

       เป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  ครุศาสตร์

       วิทยาศาสตร์และอื่นๆ โดยนำเสนอในรูปแบบ

          1. บทความวิชาการ

          2. บทความวิจัย

          3. เวทีนำเสนอผลงานวิชาการ

 

คณะที่ปรึกษาวารสาร

 

      นายกสภามหาวิทยาลัย

      อธิการบดี

      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

      รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

      รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ

      รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

      คณบดีคณะอิสลามศึกษา

      คณบดีคณะศิลปะศาสตร์และสังคมศาสตร์

      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

      ผู้อำนวยการสถาบันอัสสลาม

      ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

      ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

      ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา

      ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

      ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาทุนและพัฒนาบุคลากร

 

บรรณาธิการ   

   

     รองศาสตราจารย์ .ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ

 

รองบรรณาธิการ

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อิบรอเฮม สือแม

 

กองบรรณาธิการ

 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุสลัน อุทัย                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกรี หลังปูเต๊ะ

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาเดร์ สะอะ                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีระพันธ์ เดมะ

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย และหีม         ดร.อิดรีส ดาราไก่ 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกสรี ลัดเลีย                       ดร.อับดุลเลาะ ยูโซ๊ะ

      ดร.อะห์มัด ยี่สุนทรง                                          ดร.ปนัสย์ นนทวานิช

      ดร.มูหามัดรูยานี บากา                                      Prof. Dr. Mohd Nasran Mohamad         

      ดร.กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี                                

     Dato’ Assoc. Prof. Dr. Mohd. Rodi Usman

 

 

 

ผู้ประเมินบทความประจำฉบับ (Peer Review)

 

      รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ศาสนติศาสน์

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ

      ผู้ช่วยศาตราจารย์ สุกรี หลังปูเต๊ะ                          

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซาการียา หะมะ

      อาจารย์นิมัศตูรา แว

      อาจารย์กูมัจดี ยามิรูดิง

 

พิสูจน์อักษร     

 

      ดร.อิบรอเหม เต๊ะแห

      อาจารย์อับดุลรามันห์ โตะหลง

      อาจารย์วิไลวรรณ กาเจร์

      อาจารย์คอลีเย๊าะ ลอกาซอ

 

ฝ่ายจัดการ       

      นายฟาริด อับดุลลอฮ์หะซัน

      นายมาหะมะ ดาแม็ง

      นายอาสมิง เจ๊ะอาแซ

 

รูปแบบ             

 

      นางสาวรอฮานิง หะนะกาแม

      นายมูฮัมหมัด สนิ

      นางสาวกามีละ สะอะ

 

 

กำหนดออก     

 

     ปีละ 2 ฉบับ    ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน      ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

 

การเผยแพร่     

 

    แจกจ่ายฟรีแก่ห้องสมุดของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ

 

การบอกรับและติดต่อ

 

    สำนักงานกองบรรณาธิการวารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  ตู้ ปณ.142 อ.เมือง

    จ.ยะลา 95000   โทรศัพท์ (073) 418611-4 ต่อ 124 โทรสาร (073) 418615-6

    Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  

รูปเล่ม     โครงการจัดตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

 

พิมพ์ที่    โรงพิมพ์มิตรภาพ เลขที่ 5/49   ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

                94000   โทร (073) 331429

 

ข้อกำหนดวารสาร

 

    1.  ทัศนะและข้อคิดเห็นในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่านไม่ถือเป็นทัศนะ

         และความรับผิดชอบแต่ อย่างใดของคณะบรรณาธิการ

   2.  ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการคัดลอกแต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ ๐๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘:%M น.