วารสารอัลฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ฉบับที่ 5 (ฉ.1 มกราคม-มิถุนาย 2556) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:%M น.

pod1

 

สารบัญ

 

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ โดยใช้เทคนิคการเล่านิทานแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา

โสรัตน์ อับดุลสตา, วีนา อับดุลสตา................................................................... ................ 1-10

 

วัฒนธรรมวิจัยของครูในจังหวัดปัตตานี

ปวีณ์กร คลังข้อง.............................................................................................................. 11-21

 

ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

มารียะห์ มะเซ็ง, ณัฐวิทย์ พจนตินติ, วิรัตน์ ธรรมาภรณ์...................................................... 23-37

 

แนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน : กรณีศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

มารียัม เจ๊ะเต๊ะ, วิสาขา ภู่จินดา........................................................................................ 39-50

 

แนวปฏิบัติในการส่งเสริมอาชีพชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่าอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

สมาน ยูซง....................................................................................................................... 51-60

 

ความพร้อมในการรับโอนการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะ   อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส

มุคตา อีซอ...................................................................................................................... 61-71

 

การอ้างอิงหะดิษเป็นหลักฐานทางภาษาของอิบนุอากิลในหนังสือชัรหฺอิบนิอากิล อะลาอัลฟิยะห์อิบนุมาลิก

นูรอ คาเดร์, มุรตาฎอ ฟารอฮอาลี.................................................................................... 73-84

 

แนวคิดเชิงสัทศาสตร์ตามทรรศนะของอิบนูมันซูรในปทานุกรมลิซานอัลอาหรับ

อานีซะห์ เจ๊ะมะ, มุรตาฎอ ฟารอฮอาลี............................................................................. 85-94

 

การศึกษาวิเคราะห์เชิงวาทศาสตร์ต่อประโยคคำถามเชิงปฏิเสธและตำหนิในห้าญุซแรกของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

มะซัมดี สะอะ,  มุรตาฎอ ฟารอฮอาลี.............................................................................. 95-104

 

บทความวิชาการ

การวางกรอบความคิด เกี่ยวกับ “ศาสนาอิสลาม” ในหน้าหนังสือพิมพ์ ภาษาอังกฤษของประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน

อัญนิดา น้อยวงศ์......................................................................................................... 105-114

 

บทวิพาทย์ / Book Review  การซื้อขายแบบมุรอบะหะฮฺของสถาบันการเงินอิสลามในจังหวัดปัตตานี

อับดุลอาซิส แวนาแว, มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ................................................................. 115-117

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕:%M น.