วารสารอัลฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ฉบับที่ 4 (ฉ.2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:%M น.

 

pod1 

 

 

 ส่วนบรรณาธิการประจำฉบับ

 

สารบัญ

 

Lexical Errors in the Written Compositions of Thai EFL students: Neglectful Instruction of Vocabulary Teaching 

Jehsuhana  Suetae, Choi Kim Yok.......................................................................... 1-15

 

บทบาทของมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาในการอิสลามานุวัตรการศึกษา

ซอลีฮะห์  หะยีสะมะแอ.................................................................................................... 17-29

 

The Interview- A step closer to the reckoning

Fahad Tanweer......................................................................................................... 31-35

 

การพัฒนาทักษะการทำวิจัยชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

มะยูตี  ดือรามะ............................................................................................................... 37-44

 

Suggestions for Making English Course Materials More Relevant to the Needs of Muslim Students

Mahsoom Sateemae Datoo.................................................................................... 45-50

 

การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

รอบีหย๊ะ หมะขะเหร็ม,  ชิดชนก เชิงเชาว์...................................................................... 51-62

 

Islamic world view of  Balance (Al-Wustiyah): It's implication to Socio-economic,political and education.

Ruhana  Abdulaziz Samaeng................................................................................. 63-76

 

ธรรมาภิบาล และคุณธรรม จริยธรรม กับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

สุบันโญ  จีนารงค์......................................................................................................... 77-88

 

บทวิพาทย์ / Book Review การซื้อขายแบบผ่อนชำระตามกฎหมายอิสลาม

อับดุลอาซิส แวนาแว, มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ................................................................... 89-92

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕:%M น.