วารสารอัลฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ฉบับที่ 3 (ฉ.1 มกราคม-มิถุนายน 2555) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

pod1

 

ส่วนบรรณาธิการ

 

สารบัญ

อิสรภาพของตุลาการศาลอิสลามและศาลไทย

เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์............................................................................................................... 1-9

 

เส้นทางสู่ความสำเร็จของตะกาฟุลมาเลเซียในการเป็นผู้นำ

ณรงค์ หัศนี....................................................................................................................... 11-30

 

RISE AND DEVELOPMENT OF LANGUAGE METHODOLOGY: A HISTORICAL PERSPECTIVE

Mohamed Ibrahim Dahab................................................................................................ 31-39

 

กีตาบญาวี : การนำเสนอทัศนะเรื่องความศรัทธาในเชิงปรัชญา

ไฟซ็อล หะยีอาวัง............................................................................................................ 41-50

 

นโยบายแห่งชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพของชุมชนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม

สุกรี หลังปูเต๊ะ................................................................................................................. 51-57

 

อิสลามและมนุษย์

สุมิตรา แสงวนิชย์............................................................................................................ 59-69

 

ผู้แทนทางการเมืองของชนกลุ่มน้อย : ศึกษากรณีชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนใต้ ประเทศไทยและชาวพุทธเชื้อสายไทยในรัฐชายแดนเหนือประเทศมาเลเซีย

สุริยะ  สะนิวา................................................................................................................... 71-83

 

การศึกษาการอ่านเชิงวิจารณ์ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ

โสรัตน์ อับดุลสตา............................................................................................................ 85-97

 

บทวิพาทย์ / Book Review  คู่มือการบริหารมัสยิดและชุมชน

อานุวา มะแซ, แวยูโซะ สิเดะ........................................................................................... 99-103