วารสารอัลฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ฉบับที่ 1 (ฉ.1 มกราคม-มิถุนายน 2554) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:%M น.

 

pod1

 

ส่วนบรรณาธิการประจำฉบับ 

สารบัญ

 

สภาพและแนวทางการส่งเสริมการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  

จารุวัจน์ สองเมือง, เกษตรชัย และหีม, คอเหล็ด หะยีสาอิ,มะรูยานี บากา, และฮาเซ็ม อัชอารี......1-11

 

การเดินทางของแรงงานมลายูมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเข้าไปทำงาน

มะดาโอะ  ปูเตะ, เภาซัน  เจ๊ะแว..............................................................................................13-21

 

มโนทัศน์การศึกษาของชาติพหุวัฒนธรรมมาเลเซียกับความพยายามในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มัฮซูม  สตีแม...................................................................................................................... 23-33

 

การสื่อสารภายในองค์กรกับการประยุกต์หลักการและการปฏิบัติในทัศนะอิสลาม

ธีรวัช จาปรัง......................................................................................................................... 35-44

 

ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทัศนคติ และแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

คอลีเยาะห์ เจะโด, ธัญพา ศิระมณี, และนิสากร จารุมณี............................................................ 45-57

 

การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น

ประภาภรณ์  หลังปูเต๊ะ, ทัศนีย์  ณ พิกุล, และสุภาพร  อุตสาหะ................................................ 59-67

 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดปัตตานี

อริญชยา  จรุงกิตติกุล, วันชัย  ธรรมสัจกา, และอุมาพร  มุณีแนม............................................. 69-81

 

ศึกษาปัญหาการออกเสียงบากูของนักศึกษามหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

แอสศูมานี มะโซะ............................................................................................................... 83-89

 

การลบพยัญชนะภาษาท้องถิ่นในสำเนียงภาษามลายูปัตตานี

พารีดา หะยีเตะ................................................................................................................... 91-107

 

บทวิพาทย์ / Book Review ศึกษาเปรียบเทียบมะฮัรในกฎหมายอิสลามตามทัศนะมัซฮับทั้งสี่

มะนูรี ยูโซ๊ะ, มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ........................................................................................ 109-112

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕:%M น.