ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์ วารสารอัลฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ขอให้มีความสนุกกับอ่านบทความครับ..
AL-HIKMAH
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 (ฉ.ที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) 2017 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:%M น.

 

Al-Hikmah Journal of Faton University Vol.7 NO.14 (July-December) 2017

 

800 600 14

 

 

 

ศึกษาความสัมพันธ์ของการอ้างอิงหะดีษเมาฎูอฺกับการอ่านคุตบะฮฺนิกาห์ในพิธีการแต่งงาน

กรณีศึกษา: การปฏิบัติของมัสญิด ในตำบลไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต

นัศรุลลอฮ์ หมัดตะพงศ์, อับดุลเลาะ การีนา (หน้า 1-8)

PDF

 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเน้นสมรรถนะเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความรู้สึกไวของครู

สุพรรษา สุวรรณชาตรี, ดนุลดา จามจุรี, อัจฉรา วัฒนาณรงค์, มารุต พัฒผล (หน้า 9-22)

PDF 

 

การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมการแปลคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาไทยด้านหลักศรัทธาต่อพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ 

อดิศักดิ์ นุชมี, อับดุลเลาะ การีนา  (หน้า 23-33)

PDF

 

 

วิเคราะห์ชีวประวัติบรมกูรูแห่งโลกมลายู: ชัยคฺดาวูด อัลฟะฏอนีย์

ฮาเร๊ะเจ๊ะโด, อับดุลเลาะ การีนา (หน้า 35-42)

PDF

 

 

ศึกษาฟิกฮฺนิพนธ์ของต่วนฆูรูหาญีอับดุรเราะชีด อัลบันญะรีย์ ในกิตาบเปอรูกูนันสึมบะฮฺยัง

ตอเหล็บ โอรามหลง*, อับดุลเลาะ การีนา  (หน้า 43-49)

PDF

 

 

การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ภาสกร เหมกรณ์ (หน้า 51-68)

PDF

 

 

การพัฒนาทักษะการสอนสำหรับครูภาษาไทยโดยใช้วิธีการสแกฟโฟล์ดิง

กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์

วราภรณ์  แก้วสีขาว, นาตยา  ปิลันธนานนท์  (หน้า 69-78)

PDF

 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการนำเที่ยวในประเทศอิหร่าน

ของบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด

ณัฐนุช วณิชย์กุล (หน้า 79-91)

PDF

 

 

การศึกษาเปรียบเทียบการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย

ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ (หน้า 93-100)

PDF

 

Keberkesanan Dalam Penyampaian  Khutbah Jumaat Dengan Penghayatan Bahasa Melayu, Satu Kajian di Wilayah Yala

Moohamad  Khoya, Syafie Ardam (หน้า 101-111)

PDF

 

 

การพัฒนามาตรฐานสากลด้านการอ่าน

ทรงพร  พนมวัน ณ อยุธยา, นาตยา  ปิลันธนานนท์  (หน้า 113-125)

PDF

 

ความเข้าใจและการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา

โรซวรรณา  เซพโฆลาม, พินิจ  ขำวงษ์, ชนินันท์  พฤกษ์ประมูล, อับดุลนาเซร์  ฮายีสาเมาะ (หน้า 127-140)

PDF

 

การประเมินผลการดำเนินงานขององค์การ: แนวคิดทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

เปขณางค์ ยอดมณี (หน้า 141-149)

PDF

 

Securitization of Syrian Refugees in 2015:A Comparative Analysis between

the EU and Turkey

Anwar Koma (หน้า 151-174)

PDF

 

 

 

 

 

dsdd

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:%M น.
 
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 (ฉ.ที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน) 2017 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:%M น.

Al-Hikmah Journal of Fatoni University Vol.7 No.13 (January-June) 2017

800 600 13

 

 

วิดีโออาร์ต ภาวะกดดันของการแสดงออกอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของมลายูปาตานี images

อัยนา ภูยุทธานนท์..............................................................................................................................................................................1-13

 

 

มุมมองของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ images

อับดุลคอเล็ด เจะแต..........................................................................................................................................................................15-24

  

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู:

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  images

สิริรัตน์ นาคิน, พิสมัย ศรีอำไพ, จิระพร ชะโน...................................................................................................................................25-35

  

ผลการเรียนรู้ด้วยพอดแคสต์เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษามลายูสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี images

มูหำหมัด สาแลบิง, กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี.....................................................................................................................................37-44

 

 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและการเรียนรู้ images

ของเด็กมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์, ชนิตา รักษ์พลเมือง, พรรณี บุญประกอบ..............................................................................................45-58

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดเพื่อสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ images

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน P

พวงพรภัสสร์ วิริยะ, นาวิน มีนะกรรณ, พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร........................................................................59-69

  

ปัจจัยพยากรณ์การทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย images

เกศินี   ใหมคง, สุเทพ สันติวรานนท์, ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม........................................................................................................71-79

 

 การใช้สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี images

ภาวนา พุ่มไสว, สถาพร  ขุนเพชร, ปรีชา  ชัยกูล, อารีย์  เต๊ะหละ...................................................................................................81-96

  

การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา images

 ภาสกร เหมกรณ์, วิรัช วิรัชนิภาวรรณ...........................................................................................................................................97-112

 

  

Peran Syeikh Muhammad Zain Al-Asyi Dalam Perkembangan Islam

Di Nusantara Abad 18 M images

Syahwaludin, Noordin Abdullah Dagorha........................................................................................................................113-123

 

الاجتهاد في الرخص الشرعية images

محمد ليبا، زكريا هاما، محمد إبراهيم نقاسي..................................................................................................................................125-153

 

  images وضع منهج تعليم اللغة العربية بالمرحلة الابتدائية بكمبونج سوم- كمبوديا

عبد الغني عيسى، مرتضى فرح علي............................................................................................................................................155-165

                      

 

 images جملةالاستفهامبينالتراثالعربيواللسانياتالحديثة (دراسةمقارنة)

فاطمة محمود، محمد علي عمر شيذو...........................................................................................................................................167-176

 

 

สิทธิของเด็กในทางกฎหมาย images

ธนิษฐา โกวิทยา.........................................................................................................................................................................177-188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sghjh

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:%M น.